Disclaimer en privacy

>Disclaimer en privacy
Disclaimer en privacy 2018-08-02T10:02:04+00:00

Laatst bijgewerkt op: 2 augustus 2018

Algemene informatie
De gegevens op de websites van Stichting Veilig Online zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over Stichting Veilig Online en de aan haar verbonden activiteiten. Stichting Veilig Online spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten
Op de websites rust een auteursrecht van Stichting Veilig Online. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks
De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het beheer en domein van Stichting Veilig Online liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Stichting Veilig Online is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.

Aansprakelijkheid
Het bezoek aan de websites van Stichting Veilig Online is voor uw eigen rekening en risico. Stichting Veilig Online sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, Software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door Stichting Veilig Online.

Toegang
Stichting Veilig Online behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

Privacy statements
Stichting Veilig Online respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld.  Stichting Veilig Online verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Veilig Online is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Veilig Online, ingeschreven onder handelsnummer 27328218 bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, kan worden benaderd via info@veiligonline.nl.

Privacy rechten
Stichting Veilig Online informeert u graag over de rechten u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u gebruik maken van deze rechten, dan kunt u contact opnemen per e-mail via info@veiligonline.nl.

De verwerkingen
De volgende persoonsgegevens kunnen door Stichting Veilig Online verwerkt worden:

  • Wanneer u contact opneemt met Stichting Veilig Online en u daarbij de communicatiemethode e-mail of telefonie gebruikt. Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens zoals uw IP-adres en datum/tijd worden in dat geval opgeslagen.

Beveiliging persoonsgegevens
Om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, heeft Stichting Veilig Online passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden.

Delen van persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming. Stichting Veilig Online maakt gebruik van een externe provider die verantwoordelijk is voor de webhosting en onder andere het opslaan van de emailgegevens.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van de website van Stichting Veilig Online kunnen cookies worden gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat door deze website kan worden meegestuurd en door uw webbrowser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website van Stichting Veilig Online worden teruggestuurd, wanneer u de website van Stichting Veilig Online opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Inzage, rectificatie en wissing
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens Stichting Veilig Online verwerkt en u mag Stichting Veilig Online vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
U heeft het recht om Stichting Veilig Online te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Stichting Veilig Online uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u heeft gemaakt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens, voor zover daar sprake van is, daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heeft u klachten over hoe Stichting Veilig Online met uw persoonsgegevens omgaat? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Het kan zijn dat Stichting Veilig Online haar privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat Stichting Veilig Online een andere werkwijze gaat hanteren. Stichting Veilig Online zal in dat geval de nieuwe privacyverklaring altijd op haar website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.